Schematy działań geodezyjnych

Etapy procesu inwestycyjnego

Przedstawiony poniżej schemat ma na celu zobrazować i ułatwić rozeznanie naszym Klientom i Zleceniodawcom funkcjonowanie naszej firmy na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

ETAP I (wstępny) przygotowanie do inwestycji:

Przygotowanie i przedstawienie map informacyjnych - poglądowych (topograficznych, tematycznych, ewidencyjnych, itp.) - przedstawiających obszary potencjalnie brane pod uwagę przy wyborze miejsca zlokalizowania inwestycji.

Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji do celów prawnych dla wybranego do realizacji inwestycji terenu - rozgraniczenia nieruchomości, okazania granic - wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, konsolidacje działek ewidencyjnych; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do zapisów notarialnych i dokonania wpisów w księgach wieczystych.

Opracowanie map do celów opiniodawczych - sytuacyjno - wysokościowych (mapy zasadniczej), mapy stanu prawnego (mapy ewidencji gruntów i budynków - katastru nieruchomości) w skalach od 1:500 do 1:5000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb) - niezbędnych do uzyskania akceptacji odpowiednich organów administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu względem planowanej inwestycji.

ETAP II projektowanie inwestycji:

Wykonanie aktualnych map do celów projektowych - niezbędnych do opracowania projektu technicznego inwestycji - zarówno w technologii numerycznej jak i analogowej (zależnie od techniki sporządzania dokumentacji projektowej), w skalach od 1:250 do 1:5000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb) oraz map stanu prawnego nieruchomości.

Czynności i procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie geodezyjnego planu realizacyjnego inwestycji w oparciu o dokumentację projektową i plan zagospodarowania terenu przeznaczonego pod inwestycję.

ETAP III (budowlany) realizacja inwestycji w terenie:

Geodezyjne tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego terenu - pomiary realizacyjne.

Geodezyjna obsługa procesu budowlanego w toku budowy i montażu obiektów budowlanych; pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli, pomiary przemieszczeń podłoża (gruntu) oraz wyznaczanie ich wartości; pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych - przy pracach ziemnych w celu rozliczenia ilości urobku.

Sporządzenie dokumentacji i szkiców z wykonanych wytyczeń, obsługi montażu, pomiarów realizacyjnych, pomiarów odkształceń i przemieszczeń; dokonanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.

ETAP IV (finalny) zakończenie realizacji inwestycji:

Geodezyjne pomiary powykonawcze - sytuacyjno - wysokościowe - inwentaryzujące obiekty zrealizowanej inwestycji: budynki, budowle, sieci i infrastrukturę uzbrojenia technicznego terenu, itp.

Zaktualizowanie treści mapy zasadniczej, map syt.-wys., mapy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); wykonanie dokumentów aktualizujących dane ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu.

Sporządzenie map inwentaryzacyjnych, uzyskanie odpowiednich klauzul, wykonanie szkiców i dokumentów niezbędnych do odebrania obiektu przez inspektorów nadzoru, odpowiednie organy administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu; dokonanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.

Wykonanie szkiców, schematów i zestawień powykonawczych ilości materiałów wykorzystanych do budowy - dla celów rozliczenia kosztów inwestycji.

Stworzenie - w formie numerycznej - lokalnego Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla obszaru inwestycji (zakładu, przedsiębiorstwa, osiedla, itp.) - opracowanie map, stworzenie baz danych o położeniu i charakterystyce sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów - pomocnego i niezbędnego w dalszym administrowaniu, zarządzaniu, eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz obiektów.

ETAP V eksploatacja budynków i budowli:
W trakcie eksploatacji określone budynki i budowle wymagają okresowej kontroli geodezyjnej ich kształtu i usytuowania - wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń:

kontrola pionowości budowli: masztów, wież, kominów, zbiorników, itp.

badanie przemieszczeń i odkształceń budowli poddawanych szczególnym obciążeniom, m.in.: wały, tamy, budowle wodne, suwnice przemysłowe, tory kolejowe, dźwigi, budowle mostowe, wiadukty, itp.

W zależności od rodzaju, specyfiki i wielkości zadania inwestycyjnego (budowlanego), przedstawiony tu schemat realizacji prac może przybierać nieco inne często uproszczone formy. Jednak bez względu na jego kształt i etap prowadzonych już robót - gdy nasza firma przystępuje do prac, zawsze wykonuje je rzetelnie i profesjonalnie, w sposób satysfakcjonujący Zleceniodawcę.