Oferta usług geodezyjnych

Oferta biura geodezji

Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:

sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,
pomiary realizacyjne − tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
        elektroenergetycznych
        wodociągowych
        kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
        gazowych
        telekomunikacyjnych i TV kablowych
        ciepłowniczych
        technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.
pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
opracowywanie przestrzennych − numerycznych − modeli ukształtowania powierzchni terenu
sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno − wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej
projektowanie, zakładanie i pomiar:
        poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej
        pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników
sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych
rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym
wznawianie znaków granicznych − okazania granic
podziały nieruchomości na terenach zabudowanych − zurbanizowanych
podziały nieruchomości − gruntów na terenach rolnych i leśnych
podziały pod poszerzenia pasów drogowych
prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach
pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości
pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości
geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników