... mapy, usługi geodezyjne ...

Oferta

Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:

 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • pomiary realizacyjne − tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
 • elektroenergetycznych
 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
 • gazowych
 • telekomunikacyjnych i TV kablowych
 • ciepłowniczych
 • technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • opracowywanie przestrzennych − numerycznych − modeli ukształtowania powierzchni terenu
 • sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno − wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • projektowanie, zakładanie i pomiar:
 • poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej
 • pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych
 • rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym
 • wznawianie znaków granicznych − okazania granic
 • podziały nieruchomości na terenach zabudowanych − zurbanizowanych
 • podziały nieruchomości − gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • podziały pod poszerzenia pasów drogowych
 • prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
 • kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
 • geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
 • pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości
 • pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników

Dane firmy:

Biuro Geodezji - Paweł Gruca

Szeroka 48H
33-395 Chełmiec

NIP 7341190212

Telefony:

tel. kom. +48 696 44 63 63
tel. biuro: +48 18 44 888 66

Wykonujemy:

 • Pomiary geodezyjne

  sytuacyjno - wysokościowe.

 • Inwentaryzacja

  pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.

 • Podziały

  rozgraniczenia nieruchomości.

 • Mapy

  do celów prawnych.